Belge Nedir?

Kurumun görev ve faaliyetlerini yerine getirirken, günlük iş akışı içerisinde oluşan ve kanıt olma özelliği taşıyan yazılı, basılı veya farklı formatlardaki kayıtlardır.  Kanıt özelliği taşır, Kurumun belleğidir. Yönetim kararlarının ortaya konulması, takip edilmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik planlamaların yapılmasını sağlar.

Bu sebeple, kurumlarda her geçen gün giderek artan sayıda oluşan belgelerin, belirli bir düzen içerisinde üretimi, dağıtımı, kullanımı, depolanması ve ayıklanması gerekmektedir.

Doküman Nedir?

Kurumsal faaliyetlerin yerine getirilmesi amacıyla üretilen ya da toplanan ancak henüz belge vasfı kazanmamış her türlü yazılı bilgiyi ifade eder.

Belgeler Oluşturulurken Dikkat Edilmesi Gereken Kriterler Nelerdir?

Kurum içerisinde belgeler üretilirken aşağıda yer alan kriterlere dikkat edilmesi uygun olacaktır.

 • Belgeler doğru formda oluşturulmalıdır. Kurumlara yürütülen çalışmaların geçerliliğini ve bu çalışmalara yönelik kanıt olma özelliğini sürdürebilmesi için, belgelerin yasal ve idari gereklilikler çerçevesinde doğru formda hazırlanması gerekir.
 • Belge işlemlerinin sürekliliği sağlanmalıdır. Modern kurumsal yönetim anlayışı, kurum içi süreçlerin değerlendirmesinin üretilen belgelere dayalı olarak gerçekleştiği düşünülürse, belge işlemlerinde devamlılığın sağlanması önemini arttırmaktadır.
 • Belgeler Etkin Biçimde Kullanılmalıdır. Araştırmalara göre kurumların %90’ının ürettikleri belgelere bir daha başvurmamaktadır. Aynı zamanda kurumların büyük bölümünde iş için gereğinden fazla belge kopyalanmaktadır. Bir yandan etkin olarak denetlenmeyen belgeler, diğer yandan hızla artan belge sayıları kurumlarda belgelerin etkin olarak kullanılmasını engellemektedir.

Bilgi ve Belge Yönetimine Yönelik Standart ve Mevzuatlar Nelerdir?

 • TSE ISO 15489 Uluslararası Belge Yönetimi Standardı ve Teknik Raporu
 • TSE 13298 Bilgi ve Dokümantasyon – Elektronik Belge Yönetimi
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği
 • Elektronik İmza Kanunu (EİK)
 • Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (RYUUEHY)
 • Milli Arşiv Kanun Tasarısı
 • Ulusal Bilgi Güvenliği Teşkilatı ve Görevleri Hakkındaki Kanun Tasarısı

Bir Belge Ya Da Evrak İçin Olası Maliyet Faktörleri Nelerdir?

 • Yönetici zamanı
 • Personel zamanı
 • Verimsiz İşçilik
 • Sabit giderler
 • Kırtasiye Giderleri
 • Teknoloji Altyapı Giderleri

Belgelerin Yaşam Döngüsü Nedir?

yasam-dongusu

Arşiv Nedir?

Arşiv bir kurumun dilidir. Yani şirketler, kurumlar yaptıkları ve yapmadıkları her türlü iş ve eylemi evraklar aracılığıyla ortaya koymakla yükümlüdür. Kurumlar belgeyle konuşurlar ve doğru şekilde tutulmuş arşivler bu belgelerin ihtiyaç duyulduğu anda, en hızlı ve kolay şekilde sunulmasını sağlar.

Arşivsel Değere Sahip Belge Nedir?

İdari ve / veya entelektüel kullanımı nedeniyle saklanıp düzenlenen belgelerdir. Arşiv belgeleri gelecekte kültürel, idari ve hukuki ihtiyaçlar kapsamında kullanılabilecek değerli belgelerdir. Belirli bir sistem dahilinde düzenlenip saklanmaları gerekir.

Belge Yöneticisinin Görev Ve Sorumlulukları

Belge yöneticisi, belge yönetimi politikalarının geliştirilmesi ve yönetimi, işe yönelik belgelerin ve diğer bilgi kaynaklarının etkili ve etkin kullanımını sağlamaktan sorumludur. Bu çalışma kapsamında belgelerin korunması ve erişimine; kâğıt, bilgisayar programı ve diğer araçlardan yararlanarak bilgi ve belgelerin üretimi, düzenlenmesi ve etkin yönetimine yönelik sistemlerin geliştirilmesi belge yöneticisinin görev kapsamındadır.

Sorularınızı her zaman info@remakarsiv.com adresinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.

Mevcut Durum Analizi Nasıl Yapılır?

Hizmet verilecek şirketten teslim alınan tüm evrak, belge ve dokümanların bir ön sınıflamasının yapılmasıdır. Bunun yanında mevcut durum analizi yapılırken fiziki arşivin durumu, şirket öncelik ve ihtiyaçları da belirlenir bu doğrultuda izlenecek yol haritası oluşturulur.

İndeks ve İndeksleme Nedir?

İndeks: Belli bir bilginin veya belgenin nerede olduğunu belirleyen düzenli bir listedir.

Arşivdeki tüm belge evrak ve dokümanların yerlerinin ve künyelerinin düzenli bir liste şeklinde hazırlanması işine indeksleme denir.

Veri Girişi Nedir?

Sisteme kaydedilecek belgenin tanımlama bilgilerinin mevcut sisteme aktarılası işidir. Veri girişi kullanılan programa ve tanımlanmak istenen bilginin çeşidine göre belirli kodlarla (numaralar, semboller…) yapılabilir.

Dijitalleştirme Nedir?

Belge, evrak ve dokümanların bilgisayar ortamında depolanmasını ve erişimini sağlamak amacıyla profesyonel tarayıcılar aracılığıyla elektronik ortama aktarılması işlemidir.

Dijitalleştirmenin Faydalı Nelerdir?

 • Erişim kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
 • Dijitalleşen evrak (aslının saklanmasını gerekli kılan bir durum yoksa) imha edilebilir ve böylelikle yerden büyük bir tasarruf sağlar.
 • Yıpranmış evrakların dijitalleşmesi bilgi ve belge kaybını ortadan kaldırır.

Arşiv niteliğindeki belgelerin dijitalleştirilip güncel belgeler ile entegrasyonu kurum süreçlerinin hızlılığını ve verimliliğini arttırır

Kutulama ve Barkodlama Nedir?

Kutulama: Bir belge gurubunun korunması ve saklanması için belirli bir sistem dahilinde çeşitli boyutlardaki standart kutulara yerleştirilmesi işlemidir.

Barkodlama: Bir dosya kutu veya benzeri kabın üzerine yapıştırılan ve üzerine o materyali niteleyecek bilgiler yazılarak (numara, sembol ya da harflerden oluşan dosyaya özel kod) depolama ve erişimi kolaylaştıran kağıttır.

Tasfiye Nedir?

Kurumların sahip olduğu belgelerin mevzuatta belirtilen ve önceden kararlaştırılan saklama süreleri dolduğunda belge, evrak ya da dokümanın fiziki arşivde tutulmasına gerek görülmediği durumlarda ayıklanarak yok edilmesidir.

Sorularınızı her zaman info@remakarsiv.com adresinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.

Sorularınızı her zaman info@remakarsiv.com adresinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.

Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Nedir?

Kurumsal iletişimin etkinleşmesi, yönetimin doğru kararlar verebilmesi, geriye dönük uygulamaların ortaya konulabilmesi ve kurumsal denetim sağlanabilmesi için evrakın doğru zamanda, istenildiği kadar üretilmesi, düzenlenmesi, dağıtılması, saklanması, ayıklanması ve güncelliğini kaybetmesiyle birlikte arşivlere gönderilmesi ya da kullanım değerini tamamen yitirmesiyle birlikte imhasını amaçlayan bir programın uygulanmasıdır.

 

DYS, Doküman Arşiv Yönetim Sistemleri (DAYS), Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS), Elektronik Doküman Yönetim Sistemleri (EDYS) olarak bilinen sistemler aslında iç içe geçmiş birbirinden bağımsız olamayan uygulamalardır.

Doküman Yönetimi Sistemine Neden İhtiyacımız Var?

DYS, aşağıda yer alan kayıpları ve riskleri en aza indirgememizi sağlamaktadır.

 • Bir organizasyonun verilerinin %70’den fazlasını yapısal olmayan yani e-posta, MS Word-Excel-PowerPoint ve PDF gibi dokümanlardan oluşur. (Dolgun vd., 2009: 49; Barengi, 2010)
 • Belge ile ilgili rutin işlemler, ofis çalışanlarının mesailerinin önemli bir bölümünü teşkil etmekte (yapılan bir araştırmaya göre %40-60) bu da asıl odaklanılması gereken işlere daha az zaman ayrılmasına sebep olmakta, işler yavaşlamakta ve konsantrasyon azalmaktadır. (Gartner, 1997; Envision, 2009: 8)
 • Yapılan araştırmalara göre, bir belgenin saklanmasının maliyeti ort. 20$; yanlış dosyalanmış bir belgenin bulunma maliyeti ort. 120$; kaybolan bir belgenin yeniden hazırlanma maliyeti ort. 220$ civarındadır.
 • Bununla birlikte, belgeyle ilgili işlemlerin, işçilik maliyetlerinin %20-45’ine ve cironun da %12-15’ine eşit olduğu tespit edilmiştir.
 • Kurum içerisinde farklı ortamlarda ve kontrolsüz olarak üretilen belgelerin güvenlik açıklarının giderek artmaktadır.

Doküman Yönetimi Sisteminin Faydaları Nelerdir?

 • Süreçleri daha hızlı ve verimli yürütülmesine, mükerrer işlemlerin önlenmesine yardımcı olur.
 • Bilgi güvenliği sistemleri ve altyapısı ilgili mevzuatlara uygun olarak sağlanır.
 • Kurum içi hafızanın korunması ve bilgi yönetiminin daha hızlı ve verimli olması sağlanır.
 • Personel, zaman, kırtasiye, kurye vb. maliyetlerde tasarruf sağlanır.
 • Mevzuatın kurumlara yüklediği, kurum içi ve dışı tüm yazışmaların, belirli güvenlik standartları dâhilinde sistemler oluşturularak, ihtiyaçlar dahilinde kolaylıkla elektronik ortamlara taşınmasını kolaylaştırır.
 • Bilgi ve belge yönetiminin teknolojiye ve çevreye uyumu sağlanır.

DYS Kurulurken Karşılaşılabilecek Sorunlar Nelerdir?

 • Üst yönetimin tam desteğinin olmaması (Üst yönetimin değişik sebeplerle DYS’yi kullanmak istememesi ve işlemlerin kâğıt ortamda yapılabilmesine yönelik istisnalar talep etmesi)
 • Personel direnci (Personelin iş yapma alışkanlığından vazgeçmek istememesi)
 • Personelin bilgisayar okur-yazarlığının düşük olması ve bilgisayar korkusu
 • Tanımlanmamış ve/veya standartlaştırılmamış belge yönetimine yönelik iş süreçleri
 • Rol çatışmaları (DYS yapılandırma sürecinde görev ve sorumlulukların net olarak belirlenmemiş olması sonucu çatışmaların yaşanması)
 • Yazılımı ile ilgili sorunlar (DYS’nin yeterince hızlı çalışmaması, sık sorunlar çıkarması, entegre çalışabilir olmaması, kullanıcı dostu olmaması vb.)
 • Artan iş yükü (Belgeye yönelik işlemlerin elektronik ortamla birlikte fiziksel ortamda da yapılmaya devam edilmesi)

Tecrübe eksikliği (DYS’yi yapılandıran kurum personeli ve firma personelinin tecrübesiz olması)

Doküman Yönetim Sistemi (DYS) Yazılımları Nedir?

DYS yazılımları, sayısal ortamdaki bilgi, belge ve dokümanların organizasyonunu ve yönetimini en etkili biçimde planlamak için geliştirilmiş uygulamalardır. Ayrıca fizik ortamdaki evrakların taranıp indekslenerek yazılım içerisine aktarılması, bu belgelere hızlı ulaşımı sağlar.

Son yıllarda, orta ve büyük ölçekli firmaların gündeminde olan bu yazılımlar belirli ihtiyaçların ve bu ihtiyaçların oluşturduğu yüksek maliyetlerin minimum seviyede tutulması için geliştirilmektedir.

Sorularınızı her zaman info@remakarsiv.com adresinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.

Kurulum Öncesi Nelere Dikkat Edilir?

Fiziki arşiv depoları kurulumu öncesi yapılacak mevcut durum analizinde öncelikli olarak aşağıdaki konular irdelenerek rapor hazırlanır.

 • İşveren tarafından önerilen alanın yerleşim ve inşaat durumu incelenir.
 • İlgili alanın çevre faktörleri (ısı, ışık, nem vs.) etkileşimim değerlendirilir.
 • Doğal afetleri (yangın, deprem, su baskını vs.) etki analizi yapılır.
 • Alanın biyolojik zararlılar (haşere, bakteri vs.) oluşumu irdelenir.

Sorularınızı her zaman info@remakarsiv.com adresinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.

Kataloglama Nedir?

Bir bilgi merkezindeki bütün gereçleri, kaynakçası, kimlikleri ve konuları bakımından tanımlamak arandıklarında bulunmalarını sağlamak üzere yer numaraları da belirlenerek basılı ve elektronik olarak hazırlamaktır.

Sorularınızı her zaman info@remakarsiv.com adresinden bize iletebilirsiniz. Sorularınızı cevaplamaktan memnuniyet duyacağız.